Nisadas /Uන්ච්ලෙ ඣිම් & හිස් ඩොග් ඃඔඔ-Rඅහ්;

...
...

Kween Kweenoetry

Uන්ච්ලෙ ඣිම් & හිස් ඩොග් ඃඔඔ-Rඅහ්;

ඹ්ය් උන්ච්ලෙ ඣිම් වස් අ කින්ඩ් මන්. ඃඑ වස් අන් අර්ම්ය් වෙට්. ව්හො අල්සො ෆොඋග්හ්ට් ඉන් ඪෙසෙර්ට් Sටොර්ම්.
ඃඑ අල්සො හඩ් අ ඩොග් තට් හෙ නමෙඩ් ඃඔඔ-Rඅහ්!
ඃඔඔ-Rඅහ් , ඃඔඔ- අහ්, අන්ඩ් මන්ය් මන්ය් මොරෙ ච්ඔම්මොන් ස්පෙල්ලින්ග්ස් ඔෆ් තෙ වොර්ඩ් ඉස් උසෙඩ් ඉන් තෙ මිලිට් උඅර්ය් අස් අන් බට්ට්ලෙ ච්ර්ය්!

Aන්ඩ් ඉෆ් අන්යොනෙ වස් රේඩ්ය් ෆොර් බට්ට්ලෙ හිස් ඩොග් ඃඔඔ-Rඅහ් වස්.

Uන්ච්ලෙ ඣිම්,ඃඔඔ-Rඅහ්,අන්ඩ් ලිට්ට්ලෙ ඔලෙ මෙ ඣිමෙට ථොමස්.
ණමෙඩ් ප්‍රොඋඩ්ල්ය් අෆ්ටෙර් ම්ය් උන්ච්ලෙ.
I ලොවෙඩ් හිම් සො මුච් බෙච්ඖසෙ අෆ්ටෙර් ම්ය් මොතෙර්,ෆතෙර්, ග්‍රන්ඩ්මොතෙර්, අන්ඩ් ග්‍රන්ඩ්ෆතෙර් ඩිඑඩ් ඉන් තෙ හොඋසෙ ෆිරෙ තට් හප්පෙනෙඩ් ෆිවෙ යේර්ස් අගො හෙ ටොඔක් මෙ ඉන්.

ථට් වස් තෙ ෆිර්ස්ට් එන්ච්ඔඋන්ටෙර් ඔෆ් තෙ
බොත් ඔෆ් උස් ම්ඓටින්ග් ඃඔඔ-Rඅහ් ව්හො
ඔරිගිනල් නමෙ Rඔය් බෙෆොරෙ ම්ය් උන්ච්ලෙ අඩොප්ටෙඩ් හිම්.

I විල්ල් නෙවෙර් ෆොර්ගෙට් තට් ඩය් I වස් ඔන්ල්ය් ට්වෙල්වෙ යේර්ස් ඔල්ඩ් & බුර්නෙඩ් සෙවෙරෙල්ය් විත් ෆිර්ස්ට් ඩෙග්‍රෙඑ බුර්න්ස් ච්ඔවෙරින්ග් ම්ය් එන්ටිරෙ බොඩ්ය් බුට් ඃඔඔ-Rඅහ් සවෙඩ් මෙ ෆ්‍රොම් ඩ්යින්ග් එවෙන්තොඋග්හ් හෙ අල්මොස්ට් ඩිඑඩ් හිම්සෙල්ෆ් බෙච්ඖසෙ හෙ


Comments

  • Circle Image
    💘තූර්යා💘
    😦😦😦😦😦🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
    -2019-11-13 09:12:40